Helwegen & Peters

Privacyreglement

U bevindt zich hier: home > privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Het team van Helwegen & Peters Fysiotherapie, hoofdlocatie Kruchterstraat 31A, 6051 CA Maasbracht, hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

Als gezondheidscentrum zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om volgende de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen. 
Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de therapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega.

De plichten van de praktijk

Helwegen & Peters Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Helwegen & Peters Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair.  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Helwegen & Peters Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe therapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe therapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude therapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe therapeut. De oude therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe therapeut.

Uw dossier wordt dan door uw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Beide therapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Samenwerking met externe partijen

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

 • Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
 • Health Care Auditing (HCA); Onze kwaliteit wordt getoetst door middel van audits vanuit het HCA en interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
 • FysioRoadmap; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens en het beheren van uw afspraken.
 • Qualiview; Het klantenbeoordelingssysteem dat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Online privacyverklaring

Naast dit privacyreglement hebben we een aparte privacyverklaring voor onze online activiteiten. Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij via de website bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen. Lees de online privacyverklaring.

Klachten melden

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Odile van den Hof is hiervoor onze contactpersoon, zij is te bereiken via info@helwegen-peters.nl of 0475-462266. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Helwegen & Peters Fysiotherapie neemt uw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat uw gegevens met vertrouwen worden behandeld.

Meer info

Bekijk onze video

Video Helwegen & Peters

Onze klantenbeoordeling

× Home Nieuws Over ons Wat is uw klacht Onze behandelmethoden Medisch trainingscentrum Samenwerking Preventie Ons team Afspraak maken Contact